Voorwaarden gebruik Vacaturebank We(l)doen IJmond.

We(l)doenijmond.nl is een platform voor o.a. vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers in Heemskerk en Beverwijk. We(l)doen IJmond is eigenaar en beheerder van het platform. Aan het gebruik van het platform zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

I. Voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties / maatschappelijke initiatieven.
Organisaties/initiatieven kunnen een account maken op We(l)doenijmond.nl
Voorwaarden daarvoor zijn:

 • De organisatie voert activiteiten uit binnen Heemskerk en/of Beverwijk
 • De organisatie heeft geen winstoogmerk
  of
  De organisatie voert activiteiten uit met een maatschappelijk doel
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  of:
  De organisatie betreft een buurt – of groepsinitiatief, de organisatie heeft vrijwilligers uit de regio Heemskerk/Beverwijk nodig

Een medewerker van de We(l)doen IJmond bepaalt of een organisatie aan deze voorwaarden voldoet voordat het account actief wordt. Vervolgens wordt het account geactiveerd en kan de organisatie vrijwilligersvacatures aanmaken.

II. Voor het gebruik van de vacaturebank stellen wij de volgende eisen.

 • Organisaties met een makelaarsfunctie of buurtfunctie plaatsen geen vacatures voor derden, m.u.v. vacatures voor buurt- of groepsinitiatieven (zonder juridische vorm zoals een stichting of vereniging).
 • De organisatie heeft tenminste één contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de werving, aanname en begeleiding van vrijwilligers.
 • De organisatie zorgt ervoor dat reacties op vacatures tijdig en gepast worden beantwoord.
 • De organisatie zorgt ervoor dat de informatie in de openstaande vacatures actueel zijn, evenals de contactinformatie die daaraan is gekoppeld.
 • De organisatie houdt zich aan de spelregels bij het plaatsen van een vacature.
 • a) Leesbaarheid: geen lange zinnen, elke zin bevat ter zake doende info over de vacature.
  b) Vacaturetekst: maximaal 150 woorden en minimaal 2 alinea’s (met 1 x regelafstand).
  c) Check op grammaticale- en spellingfouten.
  d) Titels en teksten zijn kort en krachtig en mogen geen woorden met uitsluitend hoofdletters bevatten.
  e) Geen telefoon nummers of andere NAW-gegevens vermelden bij/in de vacature.
 • De organisatie stelt We(l)doen IJmond op de hoogte van het resultaat van bemiddeling van potentiële vrijwilligers via het eigen account of via andere communicatiekanalen.
 • De organisatie streeft naar een prettige werkomgeving voor vrijwilligers.
 • Organisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking, werken aan een preventief beleid om seksueel misbruik van minderjarigen en/of mensen met een beperking door vrijwilligers te voorkomen.
 • Bij koppeling of inzet heeft iedere organisatie zijn eigen beleid m.b.t. bijvoorbeeld VOG. Dit beleid is leidend.

III. Vrijwilligers.
Particulieren kunnen zich inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Dit is gratis.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat medewerkers van re-integratiebureaus zich inschrijven als vrijwilliger en op die manier op vacatures zoeken voor hun klanten. Wij raden u aan dat uw klant zichzelf inschrijft en u samen met hem/haar zoekt, of dat hij/zij een afspraak maakt voor een bemiddelingsgesprek, indien gewenst samen met u.

Ook is het niet toegestaan om organisaties te benaderen met andere intenties dan het vrijwilligerswerk, zoals het plegen van acquisitie voor verkoopdoeleinden.

Zodra het vrijwilligers account is gemaakt kan men reageren op vacatures.

IV. Teksten van plaatsingen vacatures op www.Weldoenijmond.nl.
Alle teksten op www.Weldoenijmond.nl moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden en worden door de redactie van www.Weldoenijmond.nl gecontroleerd en indien nodig aangepast of verwijderd. De teksten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn de volgende plaatsingen: vacatureteksten, organisatieteksten, presentatieteksten.

Voorwaarden voor de inhoud van teksten op de We(l)doen IJmond webstite:

 • Er mogen geen contactgegevens of persoonlijke informatie bij/in (vacature)teksten staan.
  Staan er wel contactgegevens in (vacature)teksten dan wordt deze niet geplaatst en/of verwijderd.
  Contactgegevens van uw organisatie worden automatisch via e-mail aan de vrijwilliger gegeven na reactie.
 • Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Irrelevante berichten worden verwijderd / niet geplaatst.
 • Het is niet toegestaan om commerciële of semi-commerciële advertenties te plaatsen.
 • Berichten die een andere taal dan het Nederlands of Engels bevatten, kunnen worden geweigerd.
 • U mag uzelf niet voordoen als een andere persoon/organisatie. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de redactie zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te verwijderen.
 • Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL’s) in uw bericht op te nemen, met uitzondering van vacatureteksten. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan de link worden verwijderd.
 • Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd.
 • Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.
  De redactie behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • In het kader van de AVG-Privacywetgeving per 25 mei 2018 wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het plaatsen van foto’s met herkenbare personen van toestemming voorzien moet zijn door desbetreffende U bent er voor verantwoordelijk dat deze toestemming is vastgelegd. We(l)doen IJmond heeft geen verantwoordelijkheid inzake eventuele ongeoorloofde publicatie.

V. Content (tekst en beeld).
Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

 • De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
 • Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 • Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die software-virussen bevat en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van Weldoenijmond.nl kunnen beschadigen of de werking van de servers van Weldoenijmond.nl nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op Weldoenijmond.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
 • Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de redactie en is niet vatbaar voor discussie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en/of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
 • Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en/of van mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op Weldoenijmond.nl in hun huidige situatie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.
 • Door het plaatsen van materiaal op www.Weldoenijmond.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van We(l)doen IJmond. Sommige plaatsingen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen.

VI. Privacy.
Wanneer u zich inschrijft op www.Weldoenijmond.nl worden uw gegevens opgenomen in een digitaal bestand.

Vrijwilligers
Voor individuen geldt dat hun persoonsgegevens worden verwijderd uit dit bestand als er drie (3) jaar geen gebruik is gemaakt van het account of van andere diensten van We(l)doen IJmond of op elk ander tijdstip wanneer de persoon dit zelf wenst. We(l)doen IJmond stuurt geen ongevraagde informatie per post of per e-mail. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de Nieuwsbrief en andere informatie.

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Organisaties/initiatieven
Voor organisaties/initiatieven geldt dat hun contactgegevens worden verwijderd als de organisatie hier zelf om vraagt of niet meer bestaat. We(l)doen IJmond stuurt geen ongevraagde informatie per post of per e-mail. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de Nieuwsbrief en andere informatie. Er dient per organisatie wel een contactpersoon te worden aangewezen. De contactgegevens van organisaties worden niet aan commerciële partijen doorverkocht, maar kunnen wel openbaar worden gemaakt voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

VII. Verantwoordelijkheid.
We(l)doen IJmond en Hello’s B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op www.weldoenijmond.nl en andere websites en webservices waar de inhoud van www.weldoenijmond.nl of delen daarvan getoond wordt. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.

VIII. Disclaimer.
De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk aan te bieden. Heeft u toch nog vragen, schroomt u dan niet deze aan ons voor te leggen! Wij zijn bereikbaar via www.weldoenijmond.nl.
Weldoen IJmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, typ- of drukfouten op deze website.

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend